Randvoorzieningen

Hoewel de gescheiden verwerking van riool- en regenwater inmiddels gemeengoed is, kan de vuilemissie vanuit regenwaterriolering groter zijn dan de emissie door overstort van gemengde stelsels. Randvoorzieningen zijn bedoeld om de vervuiling bij uitlaten van regenwaterstelsels af te vangen. Mous Waterbeheer levert innovatieve randvoorzieningen riolering, zoals overstortputten en bergbezinkbassins. De kans op verontreiniging van oppervlaktewater wordt hierdoor sterk gereduceerd.